Voorwaarden voor deelname - BA Community Action 2020/21

 


1. Deelname

(1) Elke natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar mag in eigen naam deelnemen.

(2) Deelname aan de wedstrijd vindt plaats van 21 oktober 2020, 20.00 uur tot 20 januari 2021, 20.00 uur.

(3) De organisator (Explosive Arts GmbH) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel overgedragen materiaal.

(4) De stappen die nodig zijn voor deelname zijn te vinden in de betreffende functie en moeten worden voltooid voor een succesvolle deelname.

(5) Deelname is gratis en op geen enkele manier afhankelijk van de aankoop van goederen of het gebruik van een dienst.

(6) De prijs wordt dienovereenkomstig naar de winnaar gestuurd of overhandigd tijdens het volgende Burning Airfield-evenement.


2. Bepaling van de winnaars

(1) De prijs wordt alleen verdeeld onder de deelnemers die de punten (1) (2) (4) en (6) hebben genoteerd en nageleefd.

(2) De partij beslist.


3. Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden en prijzen

(1) De winnaars worden publiekelijk bekendgemaakt nadat de wedstrijd is afgelopen. De winnaar is verplicht om binnen zeven dagen na deze publicatie aan te geven of hij de prijs accepteert. Indien een dergelijk bericht niet binnen deze termijn door de wedstrijdorganisator wordt ontvangen, vervalt de mogelijkheid om de prijs te accepteren.

(2) De prijs die in de wedstrijd kan worden uitgereikt is niet noodzakelijk identiek aan het gewonnen item; afwijkingen zijn mogelijk. Zolang de prijs niet is overhandigd, behoudt de organisator van de wedstrijd zich ook uitdrukkelijk het recht voor om het verloop van het spel te wijzigen en / of het type en de omvang van de prijs te wijzigen, om te ruilen en te vervangen door een andere prijs zonder kennisgeving of opgave van redenen. In dergelijke gevallen hebben de deelnemers geen recht op claims tegen de organisator van de wedstrijd.

(3) De organisator van de wedstrijd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer lijdt als gevolg van het accepteren en / of gebruiken van de prijs. (4) Een contante betaling van de prijswaarde of kortingswaarde en een inruil van de prijs zijn uitgesloten. De prijs is niet overdraagbaar.


4. Aanvullende voorwaarden

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden van deelname aan de wedstrijd en daarmee het gebruik van de verzonden afbeelding.


5. Tussentijdse opzegging, uitsluiting en herroeping

(1) De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dat geval hebben de deelnemers geen recht op aanspraken.

(2) De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Dit geldt in het bijzonder bij schending van de deelnamevoorwaarden of als deelnemers manipulatie of andere oneerlijke hulpmiddelen gebruiken. De organisator van de wedstrijd kan een dergelijke uitsluiting ook achteraf toekennen, winsten opnemen en terugvorderen.


6. Gegevensbescherming

Om deze wedstrijd mogelijk te maken, moet de wedstrijduitbater de persoonsgegevens van de deelnemers verstrekken, zoals B. Ken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd en voor onze eigen advertenties. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.


7. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van de deelnamevoorwaarden niet van kracht zijn of worden, dan blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ondoelmatige of ontbrekende bepalingen zijn de respectievelijke wettelijke voorschriften van toepassing.


8. Toepasselijk recht

De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.


9. Facebook heeft niets te maken met de concurrentie. Het wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook. Daarom is Facebook niet beschikbaar als contactpersoon voor de wedstrijd.